top of page

Become a Patient

Patient Criteria
Patients must be between the ages of 18 through 70.

Patients who are less than 18 years old must have their parents or legal guardians present during the time of their appointment.
Patients must provide a photo ID.
Patients have NO insurance of any kind and no primary care provider.
Patients are required to sign a Patient Consent as well as Patient Registration forms on the date of appointment.

To make an appointment, please call 1-855-584-3863 or fill out new patient form below. All calls are returned within 24 hours.

Please bring a list of your current medication with you.

Success! Message received.

Điều Kiện Dành cho Bệnh Nhân


Bệnh nhân phải từ 18 đến 70 tuổi.

Những bệnh nhân nào nhỏ hơn 18 tuổi cần có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng.
Bệnh nhân cần ID hợp pháp.
Bệnh nhân phải là người không có bảo hiểm y tế và bác sĩ gia đình.
Bệnh nhân phải ký
đơn Đồng Ý Điều Trị và Đăng Ký Khám Bệnh trong lần đầu tiên đến khám.

Để lấy hẹn, xin gọi 1-855-584-3863 hoặc điền vào mẫu đơn phía trên. Chúng tôi sẽ gọi lại trong vòng 24 tiếng.
 

Lưu ý: để tiện cho việc khám và chẩn đoán bệnh, xin mang theo danh sách hoặc tên của các loại thuốc quý vị đang dùng.

bottom of page